?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S64.Karin

Chiến Tinh Anh – Nhẫn Đạo Chi Đỉnh

Ngày đăng: 04-05-2020

Nhẫn Giả Chi Thuật chào mừng các nhẫn giả đến với 2 tính năng chiến đấu liên máy chủ, sau đây là tất cả những gì mà các nhẫn giả cần biết về tính năng  “Chiến Tinh Anh” và “Nhẫn Đạo Chi Đỉnh”.

Chiến Tinh Anh

1. Thời gian khiêu chiến: Ngày 21 hàng tháng bắt đầu mùa khiêu chiến (12h00-21h59), kết thúc mùa khiêu chiến vào 22h ngày 18 tháng sau.

2. Điều kiện tham gia: Lv.72 trở lên, báo danh trước 1 ngày để hôm sau vào khiêu chiến (báo danh mỗi ngày).

3. Quy tắc hoạt động của tính năng: Mỗi ngày 12h vào khiêu chiến các nhẫn giả khác trong Chiến Tinh Anh và nhận điểm (thắng nhận 20 điểm, thua nhận 10 điểm), tích luỹ điểm vào bảng xếp hạng. Khiêu chiến thắng một dãy các nhẫn giả khác sẽ nhận thêm “khiêu chiến lệnh”; dùng “khiêu chiến lệnh” mua vật phẩm trong “cửa hàng lệnh” hoặc đổi “đá đỉnh phong”; dùng đá đỉnh phong để mua vật phẩm và tướng trong “cửa hàng đá”.

4. Phần thưởng xếp hạng cuối mùa “Chiến Tinh Anh” (phát qua thư): Sau khi kết thúc mùa khiêu chiến (Áp dụng từ mùa khiêu chiến 21/5 trở đi)

Thuộc tính cánh “Thiên Thủ Quan Âm” (nguyên liệu ảo hóa được 2 lần, mỗi lần 7 ngày)

Nhẫn Đạo Chi Đỉnh

1. Điều kiện tham gia khiêu chiến: Đạt top từ 50 trở lên trong “Chiến Tinh Anh” sẽ được tham dự.

2. Thời gian khiêu chiến: Ngày 22 hàng tháng bắt đầu khiêu chiến (12h00-21h45), kết thúc mùa khiêu chiến vào 22h ngày 19 tháng sau.

3. Quy tắc hoạt động của tính năng: Mỗi ngày vào khiêu chiến các nhẫn giả khác trong Nhẫn Đạo Chi Đỉnh (5 lần khiêu chiến miễn phí), khiêu chiến thắng nhẫn giả hạng cao hơn sẽ thay thế hạng của nhẫn giả đó (hạng càng cao quà càng nhiều). Mỗi ngày sau khi kết thúc thời gian khiêu chiến sẽ tổng kết bảng xếp hạng để phát thưởng cho các nhẫn giả theo từng hạng tương ứng.

4. Phần thưởng xếp hạng “Nhẫn Đạo Chi Đỉnh” (phát qua thư): Sau khi tổng kết bảng xếp hạng

Thuộc tính danh hiệu (thời gian sử dụng 24h)

Sự kiện liên quan