?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S56.Kabuto

Hệ Thống VIP

Ngày đăng: 03-05-2020

Hệ thống VIP ưu đãi đặc biệt chỉ có riêng tại nhangiachithuat.vn. Nhận VIP 6 miễn phí ngay khi vào game, vào “Nhận lễ bao” và “Lễ bao vàng”, VIP 7-10 siêu ưu đãi như sau:

Nạp tích luỹ đủ các mốc hệ thống sẽ tự động lên cấp VIP, cấp VIP càng cao sẽ nhận càng nhiều ưu đãi. Dưới đây là các quyền lợi của từng cấp VIP:


Thư viện liên quan