?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S76.Ao

Hướng Dẫn Đăng Nhập Tài Khoản Trên Facebook Và Google Trên Client

Ngày đăng: 06-05-2020

Bước 1:  Vào link https://id.nhangiachithuat.vn/dang-nhap chọn mục đăng nhập Facebook hoặc Google.

Bước 2: Chọn mục đổi mật khẩu tài khoản nhập Facebook hoặc Google bạn đang đăng nhập

Bước 3: Cập nhật mật khẩu mới, thành công hệ thống sẽ thông báo “Đã thay đổi Mật Khẩu của bạn! “

Bước 4: Vào lại giao diện Client, đăng nhập tài khoản Facebook và Google (với ID hiển thị ở bước 2) vừa cập nhật mật khẩu thành công ở Bước 3.

Thư viện liên quan