?>
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S76.Ao

Tổng Hợp Trang Bị Và Trang Sức

Ngày đăng: 05-05-2020

Trang Bị:

1. Trang Bị Y Tế

2. Trang Bị Quân Đội

3. Trang bị Hokage Bậc 1

Trang bị Hokage Bậc 2

Trang bị Hokage Bậc 3

Trang bị Hokage Bậc 4

Trang bị Hokage Bậc 5

4. Trang Bị Mizukage Bậc 1

Trang Bị Mizukage Bậc 2

Trang Bị Mizukage Bậc 3

Trang Bị Mizukage Bậc 4

Trang Bị Mizukage Bậc 5

5. Trang Bị Raikage Bậc 1

Trang Bị Raikage Bậc 2

Trang Bị Raikage Bậc 3

Trang Bị Raikage Bậc 4

Trang Bị Raikage Bậc 5

6. Trang Bị Tsuchikage Bậc 1

Trang Bị Tsuchikage Bậc 2

Trang Bị Tsuchikage Bậc 3

Trang Bị Tsuchikage Bậc 4

Trang Bị Tsuchikage Bậc 5

7. Trang bị Kazakage Bậc 1

Trang bị Kazakage Bậc 2

Trang bị Kazakage Bậc 3

Trang bị Kazakage Bậc 4

Trang bị Kazakage Bậc 5

8. Trang bị Hokage Bậc 6

Trang bị Hokage Bậc 7

Trang bị Hokage Bậc 8

Trang bị Hokage Bậc 9

Trang bị Hokage Bậc 10

9. Trang Bị Mizukage Bậc 6

Trang Bị Mizukage Bậc 7

Trang Bị Mizukage Bậc 8

Trang Bị Mizukage Bậc 9

Trang Bị Mizukage Bậc 10

10. Trang Bị Raikage Bậc 6

Trang Bị Raikage Bậc 7

Trang Bị Raikage Bậc 8

Trang Bị Raikage Bậc 9

Trang Bị Raikage Bậc 10

11. Trang Bị Tsuchikage Bậc 6

Trang Bị Tsuchikage Bậc 7

Trang Bị Tsuchikage Bậc 8

Trang Bị Tsuchikage Bậc 9

Trang Bị Tsuchikage Bậc 10

12. Trang bị Kazakage Bậc 6

Trang bị Kazakage Bậc 7

Trang bị Kazakage Bậc 8

Trang bị Kazakage Bậc 9

Trang bị Kazakage Bậc 10

Trang Sức:

1. Trang Sức Minh Vương

2. Trang Sức Nguyệt Thần

3. Trang Sức Senju

4. Trang Sức Uchiha

5. Trang sức Uzumaki

6. Trang sức Yamanaka

 

7. Trang sức Nara

8. Trang sức Akimichi

 

Thư viện liên quan